Muzeum II Wojny Światowej organizuje projekt „Ostatnia ofensywa ’45” – Wiadomości

Muzeum II Wojny Światowej organizuje projekt „Ostatnia ofensywa ’45” – Wiadomości.

Kopia Lokalna artykułu:

Muzeum II Wojny Światowej organizuje projekt „Ostatnia ofensywa ’45”

Rzad­ko przy­po­mi­na­ne epi­zo­dy końca II wojny świa­to­wej, np. wy­ścig alian­tów o dobra nie­miec­kiej tech­ni­ki wo­jen­nej, po­ka­że pro­jekt „Ostat­nia ofen­sy­wa ’45”, gdań­skie­go Mu­zeum II Wojny Świa­to­wej. Przed­się­wzię­cie od­bę­dzie się w nie­dzie­lę; bę­dzie miało formę wy­ciecz­ki dla ok. 400 osób.

– W na­szych ple­ne­ro­wych pro­jek­tach sta­ra­my się się­gać do róż­nych miejsc i wy­da­rzeń zwią­za­nych z tym świa­to­wym kon­flik­tem. Tym razem chce­my na­wią­zać do sy­tu­acji, jaka za­ist­nia­ła w 1945 r. na te­re­nie Nie­miec, gdy wkro­czy­ły tam armie ame­ry­kań­ska i so­wiec­ka – po­wie­dział Ma­te­usz Jasik z dzia­łu edu­ka­cji Mu­zeum II Wojny Świa­to­wej w Gdań­sku.

Pro­jekt skupi się na wąt­kach, które rzad­ko są przy­po­mi­na­ne i po­ka­zy­wa­ne w ra­mach po­dob­nych przed­się­wzięć. – Na­wią­że­my m.​in. do wy­ści­gu alian­tów o dobra nie­miec­kiej tech­ni­ki. Przy­po­mni­my epi­zo­dy zwią­za­ne z nie­do­bit­ka­mi nie­miec­kich wojsk, które pró­bo­wa­ły prze­bić się przez po­zy­cje so­wiec­kie, aby oddać się w nie­wo­lę Ame­ry­ka­nom. Po­ja­wią się też mo­ty­wy zwią­za­ne z pol­ski­mi ro­bot­ni­ka­mi, któ­rzy brali udział w przy­mu­so­wych ro­bo­tach na te­re­nie III Rze­szy – po­wie­dział Jasik.

Hi­sto­rycz­na wy­ciecz­ka roz­pocz­nie się w miej­sco­wo­ści Ła­pi­no k. Kol­bud, a część jej trasy uczest­ni­cy po­ko­na­ją na dre­zy­nach. Po dro­dze cze­ka­ją na nich scen­ki od­gry­wa­ne przez re­kon­struk­to­rów oraz to­wa­rzy­szą­ce in­sce­ni­za­cjom pre­zen­ta­cje przy­go­to­wa­ne przez pra­cow­ni­ków Mu­zeum II Wojny Świa­to­wej.

Spora część hi­sto­rycz­nych scen zo­sta­nie ro­ze­gra­na we wnę­trzu Sta­rej Pa­pier­ni w Ła­pi­nie, w któ­rej w cza­sie II wojny świa­to­wej pro­du­ko­wa­no pa­pier sto­so­wa­ny do za­ciem­nia­nia okien. Za tło dla dzia­łań re­kon­struk­to­rów i opo­wie­ści pra­cow­ni­ków mu­zeum po­słu­żą m.​in. hale, w któ­rych prze­trwa­ły ory­gi­nal­ne, po­cho­dzą­ce z lat 40. ub.w. nie­miec­kie ma­szy­ny. – Bę­dzie to świet­na sce­ne­ria choć­by dla epi­zo­dów po­ka­zu­ją­cych wy­ścig alian­tów o wy­po­sa­że­nie nie­miec­kich fa­bryk – wy­ja­śnił Jasik.

Dodał, że po­szcze­gól­ne epi­zo­dy od­gry­wa­ne przez re­kon­struk­to­rów, a pre­zen­tu­ją­ce po­żo­gę końca wojny, będą słu­ży­ły za pre­tekst do opo­wie­ści o samej koń­ców­ce kon­flik­tu, ale też jego krót­ko- i dłu­go­fa­lo­wych kon­se­kwen­cjach dla państw oraz po­je­dyn­czych ludzi. – Opo­wie­my m.​in. o re­pa­tria­cjach i prze­sie­dle­niach, sy­tu­acji wdów, sie­rot i kalek, ma­te­rial­nych stra­tach wo­jen­nych i znisz­cze­niach – po­wie­dział Jasik.

Pro­jekt „Ostat­nia ofen­sy­wa ’45” wpi­su­je się w cykl wio­sen­nych te­re­no­wych lek­cji hi­sto­rii or­ga­ni­zo­wa­nych przez Mu­zeum II Wojny Świa­to­wej od 2012 roku. Przed ro­kiem wio­sną pla­ców­ka zor­ga­ni­zo­wa­ła w Ła­pi­nie po­dob­ny pro­jekt pod nazwą „Gdy­nia ’45”, a dwa lata temu – „Po­mo­rze ’45”. Oba te przed­się­wzię­cia po­ka­zy­wa­ły ko­niec wojny w kon­tek­ście tych dwóch miejsc – mia­sta Gdyni oraz Po­mo­rza.

Hi­sto­rycz­ne lek­cje w te­re­nie or­ga­ni­zo­wa­ne przez Mu­zeum od po­cząt­ku cie­szą się bar­dzo dużą po­pu­lar­no­ścią. Wszyst­kie 400 miejsc przy­go­to­wa­nych przez or­ga­ni­za­to­rów w ra­mach te­go­rocz­nej edy­cji, zo­sta­ły za­re­zer­wo­wa­ne już w kilka dni po ogło­sze­niu za­pi­sów. Iden­tycz­nie było w ubie­głych la­tach.

Po­dob­ną po­pu­lar­no­ścią cie­szy się też drugi te­re­no­wy pro­jekt Mu­zeum II Wojny Świa­to­wej re­ali­zo­wa­ny zimą, naj­czę­ściej w la­sach pod Trój­mia­stem. Choć­by przed ro­kiem w jego ra­mach zbu­do­wa­no te­re­no­wą ma­kie­tę, na któ­rej – z po­mo­cą re­kon­struk­to­rów, prze­pro­wa­dzo­no in­sce­ni­za­cję na­wią­zu­ją­cą do jed­nej z naj­słyn­niej­szych bitew II wojny świa­to­wej – nie­miec­kiej ofen­sy­wy w Ar­de­nach z prze­ło­mu 1944 i 1945 roku.

 

(NZ)

Źródło: PAP

Tagi: